If you know the enemy"
  ,and know yourself
you need not fear
the result
"...of a hundred battles
Sun Tzu
גילוי מרצון - pre ruling
ע"פ מידע המצוי ברשות המסים, למעלה מ 50,000 חשבונות של ישראלים שאינם מדווחים (חשבונות סודיים), נפתחו ומנוהלים בבנקים בשווייץ ועוד רבים אחרים בשאר מדינות העולם... 

לאחרונה, נחתם הסכם בין ארה"ב לבין 106 בנקים שווייצריים, הסכם במחייב את אותם בנקים להעביר לשלטונות ארה"ב את שמות הלקוחות אשר בבעלותם חשבונות סודיים.  גם מדינות אירופה ואנגליה בכללם, קרובים לחתימת הסכם שכזה.

ברשות המיסים בישראל, טוענים, שגם הם קרובים לחתימת הסכם דומה שיאפשר את חשיפת שמות בעלי החשבון בבנקים בשוויץ ובאירופה כולה.
להווי ידוע, כי מזה זמן, קיים שיתוף פעולה הדוק, בין רשות המיסים הישראלית לאמריקאית ומידע בעניין חשבונות של ישראלים מועבר באופן שוטף, כמו גם פניות יזומות של רשות המיסים למדינות רבות בבקשה לחשוף חשבונות "סודיים" של ישראלים.
העברת המידע מתבצעת בהתאם לסעיף 29 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב. המטרה בסעיף זה, לאפשר לארה"ב להעביר מידע לישראל לצורך מניעת העלמת מס והלבנת הון.
במידה ומתגלה חשבון "סודי", רשות המסים יכולה לעשות שימוש במידע המצוי בידה ומכאן ועד נקיטת הליכים פליליים ואזרחיים כנגד אותם בעלי חשבונות "סודיים" המרחק קצר.
במקרה כזה, בעלי חשבונות סודיים צפויים לגזרי דין חמורים, מאסרים בפועל וכן צפויים לתשלום המס בצירוף ריבית וקנסות גבוהים.

דיווח מרצון - PRE RULING
לאור המציאות החדשה, ולאור הסיכון הממשי של חשיפת החשבון וגילוי המידע ע"י רשות המיסים, מומלץ לישראלים המחזיקים כספים בבנקים זרים להיערך במהרה ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים ובתוכם עורכי דין בעלי נסיון מוכח, ע"מ להקדים את התרופה למכה ולמנוע פניה מוקדמת של רשות המיסים לבעלי החשבון.

עורך דין בני כץ, המתמחה בתחום המס הפלילי ובתחום של איסור הלבנת הון מסביר כי עדיף לישראלים המחזיקים חשבונות "סודיים" בחו"ל, לפנות לרשות המסים מבעוד מועד ולהסדיר את תשלום המס באמצעות הליך "הגילוי מרצון" – PRE RULLING.

מהו הליך ה- PRE RULING

זהו הליך שבו מתבצעת פניה מוקדמת של "בעל החשבון" לרשות המיסים, במסגרת "גילוי מרצון". קיימת חשיבות עליונה בפניה מוקדמת בטרם נעשתה פניה של הרשות לאזרח, פניה זו מקנה למעשה פטור מאחריות פלילית בגין אותו חשבון וזאת במקביל להסדרת חובותיו במס מול רשות המסים.

הפניה הראשונה והמו"מ כולו, נעשים בעילום שם, תוך הסתרה מוחלטת של כל הפרטים המזהים. רק לאחר שמוצע ההסדר ולאחר שאושר ע"י בעל החשבון, רק אז נחשפים פרטיו. למען הסר ספק, הרשות אינה מבקשת ואינה זכאית לקבל את פרטיו של בעל החשבון, עד לחתימה על ההסדר.

חשוב לדעת, כי מדינת ישראל מעודדת בעלי חשבונות "סודיים" לפנות לרשות המסים בהליך ה"גלוי המוקדם" ובתוך כך, לעתים, מגיעה להסדרים מתחשבים, בהם מופחתת משמעותית חבות המס. הכספים אשר מאושרים בהסדר, למעשה "מולבנים" ומקבלים הכשר לעשות בהם שימוש בישראל ובעולם כולו.

מאמר זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי

" מדינת ישראל מעודדת בעלי חשבונות "סודיים" לפנות לרשות המסים בהליך ה"גלוי המוקדם" ובתוך כך, לעתים, מגיעה להסדרים מתחשבים, בהם מופחתת משמעותית חבות המס.
הכספים אשר מאושרים בהסדר, למעשה "מולבנים" ומקבלים הכשר לעשות בהם שימוש בארץ ובחו''ל..." 

מעבר לסרגל הכלים