If you know the enemy"
  ,and know yourself
you need not fear
the result
"...of a hundred battles
Sun Tzu
עבירות מס והלבנת הון
הלבנת הון הנה אקט פיננסי אשר נעשה תוך הסתרת הזהות המקורית והיעד של הכסף המועבר בפעולה זו. דרך זו הנה מיועדת להפוך "הון שחור" אשר מגיע מפעילות לא חוקית, תוך ביצוע עבירות פליליות, ל"הון לבן" אשר הנו כסף חוקי בעליל...

העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;
(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;
(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

רשימת העבירות הפליליות שמעצם ביצוען בלבד יחשבו כהלבנת הון, נקראת "עבירות מקור".
אישום בהלבנת הון יתכן גם אם בוצעה עבירה שאינה עבירת מקור, אך הכסף מביצוע העבירה הולבן, כלומר נעשה ניסיון להופכו להון לבן.
אחת השיטות נפוצות והמוכרות להלבנת הון הינה היא העברת הכסף לגורם ביניים אשר מטפל בדרך הקבע בכספים ( חניות , עסקים וכו') תוך הפקדת הכסף השחור ודיווח עליו כהכנסה עליה ישלם מס כחוק.
עוד שיטה ידועה הינה הקמת חברות קש , תוך הזרמת הכסף לחשבונה ותשלום מס בגינו.
הצעת החוק החדשה נועדה לאפשר לרשות המס להילחם בהון השחור . מדובר בשורה של החמרות חסרות תקדים בחוקי המס, שנועדו לאפשר לרשות המסים להעמיק את גביית המסים ולייעל את המאבק בהון השחור.
הסעיף המרכזי אשר קובע כי העלמת מס תוכר כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון , עבירת המקור הינה הבסיס לפעולה, דרכה נצבר ההון השחור (סחר בנשק, בסמים, סחיטות וכו' ). המשמעות הנה, שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי סעיפי העונשין של החוק לאיסור הלבנות הון, כאשר הענישה לפי חוק זה חמורה יותר.
חוק איסור הלבנת הון, קובע עונש של - 10 שנות מעצר והשטת קנסות גבוהים. והעונש בגין עבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור ועבירת מס' עומד על 7 שנות מאסר. החוק קובע כי את אותן הסנקציות של חוק איסור הלבנת הון ניתן יהיה להפעיל נגד מעלימי מס, במקביל לכללים שכבר קיימים בפקודת המס הכנסה.
בנוסף החקיקה החדשה, כוללת גם צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים מ-20,000 שקלים ל-10,000 שקלים, והטלת קנס של 15% על עבירה על הוראה זו. וכמו כן , הצעות להרחבת סמכויות רשות המסים על-ידי צו איסור יציאה לחו"ל באי תשלום ודיווח, מניעת העברת נכסים, הרמת מסך, ונתינת אישורים לעיקולי רכבים ונכסים.
בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הון, הוקמה בינואר 2002 , במסגרת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון. ובסוף 2004 תוקן החוק ושמה הוסב ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור".

חוק הלבנת ההון מגדיר מהם עבירות המקור אשר ישמשו את הבסיס לעבירת הלבנת ההון : סחר ברכוש גנוב , סחר בסמים , סחר באמל"ח , סחר בנשים , הימורים ,סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, הוצאת חשבוניות פיקטיביות . עבירות אלא הינן רק חלק מהעבירות אשר מוזכרות בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 .
במקור חוק איסור הלבנת ההון נועד להילחם בארגוני פשיעה אשר "מלבינים" את כספם שמקורו, בשלל פעילויות לא חוקיות, לעומת חוק המס אשר נועד לאפשר למדינה ולאזרחיה לקיים ולשמר אורך חיים לפי תקנות המס. חיבור שני החוקים יחדיו, יגרור אחריו החמרת הענישה כלפי כלל מעלימי המס. יתכן שהדבר נובע כתוצאה מהרצון להילחם בארגוני פשיעה, אך הדבר יפגע בהכרח, גם באזרחים נורמטיביים אשר גם הם יהיו חשופים לסנקציות החמורות הנ"ל.
במדינת ישראל בגין הלבנת הון לפי החוק ,סעיף 3 קובע כי עונש מקסימלי הינו 10 שנים לעבירה או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין דהינו, 3,000,000 ש"ח לעומת החוק האמריקאי, סעיף 1956(a)(1), הקובע קנס של עד 500,000$ , או פעמים משווי הרכוש שהיה מעורב בעבירה כגבוה מבניהם, עונש מאסר של עד 20 שנה או שניהם.

ניתן לראות כי העונש בגין הלבנת הון בארה"ב הינו פי 2 מהעונש המוטל על העבריין בישראל.

שונה המצב ברוסיה , מתורגם מחוק העונשין הרוסי אשר מתייחס לעבירת הלבנת ההון בפרט.
1. הלבנת הון או שימוש ברכוש אשר הושג בדרך לא חוקית בקנה מידה קטן, במטרה להסתיר את מקורו האמתי. יגרור אחריו סנקציה פלילית של קנס כספי בגובה 120 אלף רובל , או משכורת שנתית של אותו העובד, הגבוהה מבניהם.
2. אותו המעשה כמוזכר בסעיף 1 לחוק אך בקנה מידה גדול , יגרור אחריו קנס כספי בסך 200 אלף רובל או משכורת של שנתיים או עבודות שירות במשך שנתיים או מאסר פועל של שנתיים עם קנס כספי של 50 אלף רובל.
3. אותו המעשה כמוזכר בסעיפים 1 ו2 אך בוצע בקבוצה ולא ע"י אדם בודד , או ע"י אדם אשר ניצל את תפקידו במסגרת עבודתו או מעמדו על מנת לבצע את אחת מאלה המוזכרות בסעיפים 1 ו 2. דינו עבודות שירות של 3 שנים , ועד שנתיים מאסר, ושלילת רישיון בתפקיד בו עסק עד שלוש שנים או מאסר עד 5 שנים מלווה בכנס כספי של 500 אלף רובל .
4. עבירות המוזכרות בסעיפים 1 או 3 מבוצעים ע"י פשע מאורגן או בקנה מידה מסיבי , הסנקציות: עבודות שירות של 5 שנים , מאסר של שנתיים ושלילת רישיון עד שלוש שנים או מאסר של 7 שנים עם קנס עד מיליון רובל או משכורת של 5 שנים הגבוהה מבניהם.

מאמר זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי

"במדינת ישראל בגין הלבנת הון לפי החוק, סעיף 3 קובע כי, עונש מקסימלי הינו 10 שנים לעבירה או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין דהינו, 3,000,000 ש"ח לעומת החוק האמריקאי, סעיף 1956(a)(1), הקובע קנס של עד 500,000$ , או פעמים משווי הרכוש שהיה מעורב בעבירה כגבוהה מבניהם, עונש מאסר של עד 20 שנה או שניהם..."
מעבר לסרגל הכלים